Algemene voorwaarden Hoofdregisseur

Algemene voorwaarden Hoofdregisseur

Mevr. C.S. Haveman, h.o.d.n. Hoofdregisseur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66865301 en is gevestigd aan de Stroom 62, 9411 MC te Beilen.

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Hoofdregisseur.

3. Diensten: De Diensten die Hoofdregisseur aanbiedt, zijn webinars, online cursussen en (telefonische, online en face-to-face) coachsessies met betrekking tot mentale veerkracht.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van de Diensten.

5. Hoofdregisseur: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Hoofdregisseur heeft aangesteld, projecten aan Hoofdregisseur heeft verleend voor Diensten die door Hoofdregisseur worden uitgevoerd, of waaraan Hoofdregisseur een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Hoofdregisseur, alsmede voorstellen van Hoofdregisseur voor Diensten die door Hoofdregisseur aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd door Hoofdregisseur waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

8. Website: de website die toegang geeft tot de online cursus is www.hoofdregisseur.thehuddle.nl.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Hoofdregisseur, elke Overeenkomst tussen Hoofdregisseur en Opdrachtgever en op elke dienst die door Hoofdregisseur wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hoofdregisseur aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Hoofdregisseur is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval Hoofdregisseur niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod

1. Alle door Hoofdregisseur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Hoofdregisseur is slechts aan een Aanbod c.q. offerte gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Hoofdregisseur het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Hoofdregisseur gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Hoofdregisseur zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Hoofdregisseur heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Hoofdregisseur te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel door bestelling en betaling van een online programma via de website van Hoofdregisseur.

2. Hoofdregisseur is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met Hoofdregisseur wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Hoofdregisseur wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Hoofdregisseur is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een bedrijf is uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij de toegang tot de online cursus binnen deze termijn aan Opdrachtgever is gegeven en opdrachtgever heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op ontbinding, wat automatisch het geval is zodra Opdrachtgever is begonnen aan de online cursus. Om te kunnen herroepen dient het modelformulier voor herroeping te worden ingevuld en te worden gemaild naar info@hoofdregisseur.nl.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Hoofdregisseur van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als Hoofdregisseur kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Hoofdregisseur ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Zowel Opdrachtgever als Hoofdregisseur kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Hoofdregisseur nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

 Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. Hoofdregisseur zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Hoofdregisseur staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Hoofdregisseur de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De inhoud van de door Hoofdregisseur aangeboden Diensten en de gedurende de dienstverlening verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Hoofdregisseur de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.

4. Hoofdregisseur is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

5. Hoofdregisseur is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies of beschadiging van (digitale) gegevens die Opdrachtgever op de website plaatst dan wel laat plaatsen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Hoofdregisseur verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Hoofdregisseur niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Hoofdregisseur is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Hoofdregisseur verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Hoofdregisseur voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Hoofdregisseur kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Hoofdregisseur gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Hoofdregisseur.

4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Hoofdregisseur.

Artikel 8   Coaching

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Hoofdregisseur persoonlijke coaching verzorgen voor (werknemers van) Opdrachtgever.

2. De coachsessie vindt live, telefonisch of online plaats. Indien een coachsessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Deelnemer zich niet heeft voorbereid of anderszins niet actief bezig is met de cursus komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. De inhoud van de door Hoofdregisseur aangeboden coachsessie en de gedurende de coachsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Hoofdregisseur de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de input van Deelnemer.

4. Deelnemer zal Hoofdregisseur (schriftelijk) voorafgaand aan de aanvang van de coachsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

5. Hoofdregisseur zal de coachsessie inplannen in overleg met Deelnemer. De agenda van Hoofdregisseur is hierbij leidend.

Artikel 9   Garantie 

Iedere garantie op enig te behalen resultaten wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Of en zo ja, welke resultaten Opdrachtgever behaalt is mede afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever zelf, alsmede andere externe factoren waaronder verstaan, maar niet beperkt tot de omgeving van Opdrachtgever. Hoofdregisseur biedt Opdrachtgever slechts advies dat en informatie die door Opdrachtgever gebruikt en ingezet kan worden.

 

Artikel 10   Toegang tot de Website

1. Hoofdregisseur biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Hoofdregisseur heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de feitelijke uitvoering van de door Hoofdregisseur gegeven adviezen.

2. Deelnemer heeft toegang tot de Website nadat de betaling door Opdrachtgever is verricht. Er wordt door Hoofdregisseur een account aangemaakt.

3. Het account wordt geregistreerd met een e-mailadres en een zelf te kiezen wachtwoord.

4. Elke Deelnemer mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

5. De Deelnemer is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up to date houden.

6. Indien Deelnemer vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Deelnemer Hoofdregisseur onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Deelnemer draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Website. Deelnemer dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

7. Deelnemer is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van Hoofdregisseur, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8. Deelnemer heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Deelnemer is te allen tijde verplicht zich aan de reglementen en/of gedragsregels te houden gedurende het gebruik van de Website.

9. Hoofdregisseur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

10. Hoofdregisseur streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Deelnemer, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Hoofdregisseur is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Hoofdregisseur is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

11. Het staat Hoofdregisseur vrij onderhoud te (laten) plegen aan de Website en deze ten gevolge daarvan buiten gebruik te stellen. In geen geval is Hoofdregisseur aansprakelijk voor het niet bereikbaar zijn van de Website, doch zal Hoofdregisseur zich volledig en conform de branche geldende normen inzetten tot het beschikbaar stellen van de Website zonder beperkingen en of onderbrekingen.

 

Artikel 11   Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Hoofdregisseur of derden en/of onrechtmatig handelen door Deelnemer, is Hoofdregisseur gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Deelnemer uit te sluiten van het gebruik. Hoofdregisseur zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Deelnemer geen of niet volledig gebruik kan maken van de Diensten van Hoofdregisseur. In geen geval is Hoofdregisseur aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Diensten en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 12   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2, Hoofdregisseur voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Indien en voor zover overeengekomen is dat Opdrachtgever in termijnen betaalt verkrijgt Opdrachtgever de toegang tot de Dienst nadat de eerste termijnbetaling door Hoofdregisseur is ontvangen. Indien een volgende termijnbetaling niet tijdig is ontvangen, wordt het account van Opdrachtgever op de dag volgende op de uiterlijke betaaltermijn bevroren, en wordt de uitvoering van de dienst opgeschort tot het moment dat Hoofdregisseur het betreffende bedrag van Opdrachtgever heeft ontvangen. Ingeval van termijnbetaling kan Opdrachtgever tevens door middel van automatische incasso betalen.

4. Opdrachtgever is en blijft gehouden tot betaling van de overeengekomen dienstverlening van Hoofdregisseur, ongeacht of hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Hoofdregisseur haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot, dan wel volledige vooruitbetaling dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Hoofdregisseur is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Hoofdregisseur.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Hoofdregisseur zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Hoofdregisseur meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Hoofdregisseur gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Hoofdregisseur de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Hoofdregisseur verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Hoofdregisseur tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Hoofdregisseur op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

1. Hoofdregisseur heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Hoofdregisseur gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Hoofdregisseur is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Hoofdregisseur is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Hoofdregisseur te vergoeden voor elk financieel verlies dat Hoofdregisseur lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 16   Overmacht

1. Hoofdregisseur is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Hoofdregisseur wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Hoofdregisseur, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Hoofdregisseur zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Hoofdregisseur of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Hoofdregisseur buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Hoofdregisseur is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Hoofdregisseur, is Hoofdregisseur uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Hoofdregisseur binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Hoofdregisseur deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Hoofdregisseur in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door Hoofdregisseur leidt tot aansprakelijkheid van Hoofdregisseur, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Hoofdregisseur. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. Hoofdregisseur sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Hoofdregisseur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Enige door Hoofdregisseur opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Hoofdregisseur.

5. De inhoud van het opgeleverde advies van Hoofdregisseur is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Hoofdregisseur opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Hoofdregisseur. Hoofdregisseur is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

6. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Hoofdregisseur nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Hoofdregisseur haar eigen advies.

7. Hoofdregisseur staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hoofdregisseur verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Hoofdregisseur vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hoofdregisseur binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Hoofdregisseur.

Artikel 18   Geheimhouding

1. Hoofdregisseur en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Hoofdregisseur bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Hoofdregisseur is verkregen.

2. Indien Hoofdregisseur op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Hoofdregisseur zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Hoofdregisseur niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van adviezen of producties die door Hoofdregisseur aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Hoofdregisseur vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Hoofdregisseur vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Hoofdregisseur is verspreid.

4. De geheimhoudingsverplichting leggen Hoofdregisseur en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Hoofdregisseur waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages, werkwijzen, webinars, beeldmateriaal en adviezen berusten uitsluitend bij Hoofdregisseur en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Hoofdregisseur rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoofdregisseur. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Hoofdregisseur opgeleverde zaken, dient Hoofdregisseur expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Hoofdregisseur rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Hoofdregisseur verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Hoofdregisseur zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Hoofdregisseur van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Hoofdregisseur voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Hoofdregisseur voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Hoofdregisseur verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Hoofdregisseur of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@hoofdregisseur.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hoofdregisseur de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Hoofdregisseur zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Hoofdregisseur en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Hoofdregisseur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Hoofdregisseur en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Beilen, 4 mei 2021